Darmowa dostawa od 861,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1 – Definicje

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hurtownię,
 • warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • warunki i zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przede wszystkim internetową sprzedaż Towarów) przez Hurtownię,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

2) Klient / Kupujący – przedsiębiorca, firma lub inna jednostka organizacyjna, dla których korzystanie z Hurtowni, w tym zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (nie dotyczy w tym wypadku konsumentów), to jest:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą, albo
 • osoba prawna (firma) albo
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest nabywająca towary na własny, prywatny użytek.

4) Konto – zbiór danych przechowywanych w Hurtowni oraz w systemie informatycznym Sprzedawcy, dotyczący danego Klienta, obejmujący m.in. informacje o składanych przez niego zamówieniach i zawieranych Umowach, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, a także w odpowiednim czasie anulować lub edytować dotychczas złożone Zamówienia oraz zawierać nowe Umowy. Dla uzyskania Konta Klienta wymagana jest jego rejestracja z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w serwisie internetowym.

5) Sprzedawca / Sprzedający – przedsiębiorca / firma Netprice sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, 43-400, ul. Frysztacka 91 Polska, NIP: 5482738875, REGON: 389844950, KRS: 0000919737.

6) Hurtownia – Hurtownia Internetowa Netprice – serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży hurtowej towarów, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi, o których mowa w § 2 ust. 1 – za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz go kupić.

7) Towar – rzecz ruchoma umieszczona / zaprezentowana przez Sprzedawcę w Hurtowni, którą Klient może nabyć, to jest która może być przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

8) Koszyk – element oprogramowania serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia (w szczególności ilości produktów), oraz z którego jest możliwość przejścia do elektronicznego formularza zamówienia (w celu ustalenia np. metody zapłaty, czy formy dostawy).

9) Umowa / umowa sprzedaży – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawierana między Klientem a Sprzedającym (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), usługi polegającej przede wszystkim na sprzedaży przez Sprzedawcę Klientowi Towarów za pośrednictwem serwisu internetowego Hurtownia.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą elektronicznego formularza zamówienia, o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży wybranego Towaru (towarów).

11) Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniana przez Sprzedawcę dla Klienta, w serwisie Hurtownia, elektroniczna procedura dokonywania zamówienia Towaru.

12) Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Klienta, w serwisie Hurtownia, elektroniczna procedura składania reklamacji.

13) Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Klienta, w serwisie Hurtownia, elektroniczna procedura dokonywania zwrotów Towarów.

 

§ 2 – Informacje ogólne

1. Hurtownia Internetowa netprice:

1) jest dostępna pod adresami internetowymi:

 • www.netprice.pl,
 • www.netprice.cz,

2) jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców (nie dla konsumentów) – patrz definicja pojęcia Klient;

3) jest prowadzona przez firmę Netprice sp. z o.o. – patrz definicja pojęcia Sprzedawca.

2. Pracownicy Hurtowni (w tym pracownicy Sprzedawcy) są do dyspozycji Klientów w siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00÷14:00:

 • telefon: +48730081407 (w godzinach pracy.),
 • adresy e-mail: netpricepl@gmail.com .

3. Towar zwracany powinien być odesłany na adres:

1) z terytorium Polski: Netprice sp. z o.o., ul Frysztacka 91, 43-400 Cieszyn, Polska;

2) z terytorium Republiki Czeskiej: Netprice sp. z o.o. Damian Podżorski, ul. Smetanova 1908/9, 73 701 Česky Tešin, Czechy;

3) z terytorium Słowacji: Netprice sp. z o.o. Damian Podżorski, ul. Smetanova 1908/9, 73 701 Česky Tešin Czechy.

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hurtownię:

1) przeglądanie zawartości serwisu internetowego, w tym asortymentu Hurtowni – bez uprzedniej rejestracji lub za pośrednictwem Konta,

2) korzystanie z Newslettera – otrzymywanie na skrzynkę poczty e-mail informacji o nowościach, promocjach itp. zmianach w Hurtowni – po uprzednim założeniu Konta i wyrażeniu zgody na otrzymywanie takich informacji,

3) korzystanie z Konta, poprzez jego założenie, użytkowanie, czy usunięcie,

4) zamawianie Towarów, w tym także ich reklamację i/lub zwrot – tylko za pośrednictwem Konta i zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie,

5) zawieranie Umów – tylko za pośrednictwem Konta, dotyczących Towarów znajdujących się w Hurtowni,

6) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji (Umowy),

7) przesyłanie przez Klienta wiadomości poprzez internetowe formularze lub pocztą e-mail, przesyłanie przez Sprzedawcę poczty e-mail, informowanie o poszczególnych etapach realizacji zamówienia, np. o otrzymaniu płatności.

5. Pełne korzystanie z Hurtowni możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) dostęp do komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z możliwością korzystania z Internetu;

2) możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, jak np. Firefox, Chrome, Opera, w aktualnej wersji,

3) zezwolenie przeglądarce internetowej na zapis plików Cookies oraz na obsługę Javascript,

4) możliwość korzystania z dowolnego programu od przeglądania plików w formacie PDF.

5) dostęp do poczty elektronicznej,

6) ewentualnie (jeśli takie są potrzeby Klienta) dostęp wyżej wspomnianych urządzeń / programów do drukarki.

6. Zamieszczone na stronach Hurtowni treści, w tym opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie w elektronicznym formularzu zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Sprzedawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych, obniżek cen, wyprzedaży lub innych form reklamowania swojego serwisu oraz Towarów na nim wystawionych. Szczegółowe warunki tych akcji zostaną każdorazowo określone w odrębnych regulaminach opublikowanych na stronie Hurtowni.

8. Korzystanie z usług Hurtowni oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Sprzedawca udostępnia go za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszonego na stronie Hurtowni: przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Hurtownia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§ 3 – Klient

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Hurtowni w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania z Hurtowni poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego działanie,

2) niedostarczania i nieprzekazywania treści niezamówionych, czy też zabronionych, w tym spamu i reklam,

3) korzystania z Hurtowni w sposób niezakłócający korzystanie z tego serwisu przez innych Klientów, jak i też przez Sprzedawcę.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w serwisie Hurtownia.

4. Chcąc złożyć Zamówienie Klient musi założyć Konto wypełniając formularz rejestracyjny.

5. Klient może zrezygnować z Konta (rozwiązać umowę o świadczenie tej usługi) samodzielnie je usuwając poprzez skorzystanie z zawartych tam funkcji, lub zgłaszając Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta drogą e-mail.

6. Sprzedawca ma prawo zrezygnować w każdej chwili z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności.

7. Sprzedawca może ograniczyć lub pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Hurtownia, w tym do składania Zamówień, w szczególności w następujących przypadkach:

1) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, lub wprowadzających w błąd, lub naruszających prawa osób trzecich,

2) działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego.

8. Rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składanymi przez Klienta Zamówieniami. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie tych rozmów powinien przerwać połączenie.

 

§ 4 – Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

1. Złożenie Zamówienia w Hurtowni może nastąpić tylko za pośrednictwem Konta.

2. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na odpowiedniej stronie Hurtowni. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. W elektronicznym formularzu zamówienia Klient powinien określić m.in. rodzaj i ilość Towarów, adres gdzie należy dostarczyć ten Towar, sposób dostawy, sposób płatności itp. parametry. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne związane z obsługą Koszyka w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Hurtowni podana jest: w złotych polskich, w czeskich koronach lub w euro. Klient ma możliwość ustawienia (wybrania) rodzaju waluty niezależnie od wersji językowej strony www, na której przegląda zawartość Hurtowni.

4. O łącznej cenie (wraz z odpowiednimi podatkami), a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości to o obowiązku ich uiszczenia – Klient jest informowany na stronach Hurtowni w trakcie składania Zamówienia.

5. Z przyczyn organizacyjno-technicznych (np. w zależności od wagi czy gabarytów zamawianego Towaru) niektóre koszty i opłaty mogą być odrębnie oszacowane już po złożeniu Zamówienia (to jest w trakcie realizacji Zamówienia). Wówczas o docelowej wysokości tych kosztów Klient jest informowany w odrębnej wiadomości lub telefonicznie.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. (z zastrzeżeniem zapisów ust. 5):

 • dane identyfikujące Sprzedawcę,
 • przedmiot zamówienia i jego ilość (wyspecyfikowanie zmawianych Towarów),
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów,
 • sposób dostawy oraz jej koszt,
 • informacje o innych kosztach, jeżeli występują,
 • wybraną metodę płatności.

7. W celu umożliwienia złożenia Zamówienia elektroniczny formularz zamówień pobiera dane Klienta z jego Konta, niezbędne do realizacji poszczególnych elementów Zamówienia (np. adres dostawy). Przed zatwierdzeniem (wysłaniem) Zamówienia, co następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, obowiązkowo potwierdza on fakt zaznajomienia się z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Zatwierdzenie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie (przesłanie) Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia, który zawiera:

 • numer Zamówienia nadany przez Sprzedającego,
 • informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji,
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • potwierdzenie ogólnych warunków zawartej Umowy,
 • oznaczenie Kupującego,
 • oznaczenie Sprzedawcy,
 • inne informacje, w tym o innych usługach świadczonych przez Sprzedawcę związanych z realizacją Umowy.

10. Klient może zmienić swoje Zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie elektronicznego formularza zamówienia, co będzie wymagało ponownego przejścia przez niego całej ścieżki składania zamówienia. Zmiana Zamówienia następuje poprzez złożenie nowego zamówienia zamiennego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualna płatność już dokonana przez Klienta, rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy wskazany na Koncie.

11. Sprzedawca może weryfikować Zamówienie / Umowę telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.

12. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów, tym samym zostaną one zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku niedostępności Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia lub o jego anulowaniu z powodu trwałego braku Towaru.

 

§ 5 – Płatność

1. Sprzedawca wystawia faktury w języku czeskim, z NIP-em unijnym (stawka VAT 0%). Faktury są wystawiane w formie elektronicznej (pdf), a tylko na wyraźne życzenie Klienta jest ona drukowana. Jeśli papierowa faktura jest wysyłana pocztą / kurierem, wówczas koszty tej przesyłki ponosi Klient.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, jako pliki w formacie pdf – na wskazany na Koncie lub w złożonym Zamówieniu adres poczty elektronicznej.

3. Hurtownia oferuje możliwość dokonania płatności w formie:

 • przedpłat na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia,
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów internetowych typu Przelewy24, PayU, Dotpay.pl itp. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat dostępne są na stronie Hurtowni.

4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany podczas składania zamówienia na elektronicznym formularzu zamówienia.

5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć powyższe sposoby płatności do tych aktualnie dostępnych (działających), w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części – i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6 – Dostawa

1. Na elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru miejsca i sposobu dostawy, a tym samym i jej kosztu, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy, jednakże wówczas bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski, Czech i Słowacji odbywa się w formie przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej. Aktualne koszty dostawy, zróżnicowane w zależności od wagi, wielkości i rodzaju dostawy oraz kraju docelowego, są dostępne na stronie Hurtowni, w tym także w elektronicznym formularzu zamówienia. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane zgodnie z zapisami § 4 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu.

3. Sprzedający dokona wszelkich starań, by zamówiony Towar wysłać Klientowi niezwłocznie, niemniej jednak termin dostawy zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres jest uzależniony od dostępności Towaru, wielkości przesyłki, rodzaju wybranej dostawy, oraz od kraju docelowego dostawy. Termin dostawy zostanie wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia i ewentualnie ponownie potwierdzony po przygotowaniu przesyłki.

4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od tej Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany na Koncie.

5. W sytuacji wskazanej w ust. 4, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi otrzymaną zapłatę za zamówiony przez niego Towar z ewentualnym potrąceniem koszów dostawy.

 

§ 7 – Reklamacje

1. Sprzedawca zamierza dostarczać Towary wolne od wad i poczuwa się do odpowiedzialności względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w obowiązującym prawie, jednakże Towar zakupiony przez Klienta za pośrednictwem Hurtowni jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, dlatego Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości za dostarczone Towary z Hurtowni.

2. Także z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (poczta, kurier), Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za ewentualne opóźnienie przesyłki.

3. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że nastąpiły braki, uszkodzenia oraz niezgodności w zamówionym Towarze lub Towar posiada wady fizyczne lub prawne (dalej: „niezgodność”), Kupujący może:

1) w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia mu Towaru złożyć reklamację:

 • za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego (procedura zalecana),
 • za pośrednictwem poczty e-mail (adresy zostały podane wyżej), lub

2) w terminie do 7 dni kalandarzowych od dnia dostarczenia mu Towaru odesłać ten Towar do Sprzedającego, z jednoczesnym złożeniem (w formie elektronicznej):

 • pisemnej reklamacji zawierającej pełne i udokumentowane informacje o niezgodności, oraz
 • elektronicznego formularza zwrotu,
 • oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Sprzedający nie ma możliwości przyjmowania przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem (na koszt Sprzedawcy), niezależnie od wybranego adresu na zwrotu.

5. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej (elektronicznej), zgodnie z treścią ust. 3 pkt 1 i zawierać:

 • wskazanie numeru zamówienia lub numeru dokumentu finansowego (np. faktury VAT),
 • opis niezgodności, jaką zdaniem Kupującego posiada Towar, oraz ewentualnie wskazanie okoliczności i daty jej powstania,
 • udokumentowanie istnienia tej niezgodności, jak i jej stopnia (zakresu), np. w postaci zdjęcia, czy też wskazania podstawy prawnej,
 • rodzaj żądania wobec Sprzedawcy związanego z zaistniałą sytuacją,
 • propozycję sposobu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru,
 • potwierdzenie aktualności danych na Koncie (numer telefonu kontaktowego Klienta, numer rachunku bankowego Klienta).

6. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie, to jest pocztą elektroniczną. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w w/w terminie uważa się, że uznał reklamację.

7. Sprzedawca nie uzna reklamacji i odeśle Towar na koszt Klienta, jeżeli Towar:

1) posiada znaczne zanieczyszczenia,

2) jest niekompletny,

3) został odesłany przez Klienta po siódmym dniu kalendarzowym od daty dostarczenia mu Towaru,

8. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z tą reklamacją ponosi Sprzedający.

9. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie (pocztą elektroniczną) oświadczenie o (odpowiednio do sytuacji):

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ewentualnie o zgodzie na udział w takim postępowaniu), albo

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nierozwiązane w sposób polubowny lub w sposób wskazany w ust. 9, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 8 – Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. W trakcie składania i realizacji Zamówienia Klient może anulować swoje Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na elektronicznym formularzu zamówienia.

2. W przypadku anulowania Zamówienia, zgodnie z ust. 1, Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności (jeżeli taka miała miejsce) w terminie 7 dni roboczych – na rachunek bankowy wskazany na Koncie Klienta.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn i w trybie wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 2 (tryb reklamacyjny), jednakże z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 7 i 8.

4. Z uwagi na fakt, że Umowy zawierane za pośrednictwem Hurtowni nie dotyczą Konsumentów, podczas zawierania Umów sprzedaży (i ich ewentualnego anulowania) nie będzie Klientom dostarczane pouczenie co do sposobu i skutków odstąpienia od Umowy (tym bardziej o prawie odstąpienia od Umowy dla osób fizycznych, oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dokonujących zakupu o charakterze niezawodowym).

5. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, tak dotyczącej sprzedaży Towaru, jak i innej świadczonej w ramach serwisu Hurtownia (np. usługę prowadzenia Konta), poprzez udostępnione na stronach serwisu środki techniczne, jak i poprzez przesłanie drogą elektroniczną Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Wypowiedzenie Umowy sprzedaży Towaru po jego dostarczeniu, może się odbyć albo w trybie wskazanym w ust. 3 (tryb reklamacyjny), albo w trybie zgodnym z obowiązującym prawem czeskim.

7. Jeżeli anulowanie zamówienia, tryb reklamacyjny lub wypowiedzenie umowy zakończyło się z pozytywnym skutkiem dla Kupującego, wówczas Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego Towaru odda Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszym kosztom dostępnym Sprzedawcy.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany na Koncie.

9. Klient zwracający Towar jest zobowiązany odesłać go w stanie niepogorszonym. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania Towaru oraz zgodności z Zamówieniem.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie drogą elektroniczną Klientowi stosownego oświadczenia. Stosuje się tu odpowiednio przepis ust. 7.

 

§ 9 – Przetwarzanie danych osobowych

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, założenie Konta, złożenie Zamówienia lub też aktywne skorzystanie z innych funkcjonalności serwisu Hurtownia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika (danego Klienta, osób reprezentujących Klienta, przeglądającego stronę Hurtowni), zawartych w tych funkcjonalnościach.

2. Zasady przyjęte przez Sprzedającego w zakresie zbierania, przetwarzania, przechowywania (archiwizowania) i usuwania danych osobowych Klientów (tzw. polityka prywatności oraz polityka cookies), zostały ujęte w odrębny załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 – Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2020.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W takim przypadku nie będą naruszane prawa nabyte Klientów na podstawie poprzedniego brzmienia Regulaminu, to jest dotyczących składanych lub złożonych zamówień czy też zawartych i realizowanych Umów.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub funkcjonowaniem Hurtowni jest prawo czeskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 21 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-08
Fast delivery like allways!
2023-09-10
Dostawa produktu bardzo szybka, produkt zgodny z opisem. Jedyny minus to brak możliwość płacenia ONLINE. Po za tym wszystko bardzo dobrze
pixelpixel